Powered by Smartsupp

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Ochrana osobných údajov - GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť pri svojej činnosti využíva osobné údaje svojich klientov, spolupracovníkov či obchodných partnerov, návštevníkov našich priestorov aj osôb, s ktorými sme rokovali o uzavretí zmluvy. Ochranu Vašich osobných údajov a Vášho súkromia neberieme na ľahkú váhu a robíme všetko preto, aby boli dostatočným spôsobom zaistené. S osobnými údajmi nakladáme v súlade s platnou právnou úpravou.

V tomto dokumente Vám objasníme, aké osobné údaje zhromažďujeme, za akým účelom, ako ich využívame, čo robíme preto, aby boli v bezpečí, a aké práva môžete voči nám uplatniť.

Kto sme? (tj. prevádzkovateľ)
Prevádzkovateľom osobných údajov1 je naša spoločnosť ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36549967, so sídlom Benkova 18, 949 11 Nitra, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.13541/N.
V závere tohto dokumentu sú uvedené všetky kontakty na našu spoločnosť.

Aké údaje zhromažďujeme?
Bez súhlasu

 • 1. Identifikačné údaje - osobné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii, napr. meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, prihlasovacie údaje k našej aplikácii či e-shopu (login, heslo atď.).
 • 2. Kontaktné údaje - údaje umožňujúce Vás kontaktovať, napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa.
 • 3. Údaje o nákupoch a našej obchodnej spolupráci, napr. história nákupov, platobné údaje, bankové spojenie, platobná karta, atď.
 • 4. Fotografie.
 • 5. Kamerové záznamy.
 • 6. Údaje zhromažďované o zariadeniach v súvislosti s využívaním webových služieb a aplikácií - pri využívaní našich webových stránok, aplikácií či e-shopu používame na zhromažďovanie a ukladanie informácií rôzne technológie na identifikáciu Vášho prehliadača a zariadení (súbory cookies a podobné technológie), zhromažďujeme údaje o zariadení (napr. IP adresa alebo iné jedinečné identifikátory Vášho zariadenia, model hardware, verzia operačného systému, údaje o mobilnej sieti, protokoly serverov, adresa internetového protokolu, dátum a čas Vašej požiadavky), údaje o polohe (IP adresa, systém GPS, prístupové body siete WI-FI alebo vysielač mobilných sietí).
 • 7. Údaje o využívaní Vašich zákonných práv a evidencia ich uplatnenie voči našej spoločnosti.
 • 8. Ďalšie údaje, ktorých spracovanie našej spoločnosti ukladá právny predpis Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

1 Prevádzkovateľom osobných údajov sa rozumie ten subjekt, ktorý určuje, aké osobné údaje a prečo bude zhromažďovať a ako ich bude chrániť.

 

So súhlasom
Naša spoločnosť v niektorých prípadoch spracováva vyššie uvedené údaje alebo i ďalšie údaje na základe Vášho súhlasu. V takýchto prípadoch je presný rozsah spracovávaných osobných údajov uvedený v súhlase, ktorý ste podpísali. V takýchto prípadoch máte vždy možnosť tento súhlas odvolať.

K akým účelom naša spoločnosť osobné údaje využíva?
V súlade s platnou právnou úpravou zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje pre vopred určený účel a len v rozsahu potrebnom na naplnenie tohto účelu.

Bez súhlasu

 • 1. Na účely plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.b) GDPR). Z tejto zmluvy vyplýva, aké údaje musíme spracovávať, aby sme mohli splniť všetko, čo sme si dohodli a čo nám v súvislosti s takou zmluvou ukladá zákon (napr. Zákon o účtovníctve, Zákon o DzP, Zákonník práce). Tento účel a zákonný dôvod spracovania sa vzťahuje aj na prípravu zmluvy, rokovania o podmienkach zmluvy či vedenie výberového konania.
 • 2. Na účely plnenia zákonných povinností (napr. Zákon o účtovníctve, Zákon o DzP, Zákonník práce, Zákon o DPH, Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o ochrane spotrebiteľa). (v zmysle čl.6 ods.1 písm.c) GDPR).
 • 3. Na účely riadenia vzťahov so zákazníkmi a vytváranie analytických modelov - aby sme Vám mohli poskytnúť služby podľa Vašich potrieb, a to pohodlne a rýchlo, spracovávame aj údaje o nákupoch, o požiadavkách či sťažnostiach, porovnávame a analyzujeme údaje o produktoch našej spoločnosti, vytvárame štatistiky a predikcie odbytu, a to z dôvodu ochrany našich práv a oprávnených záujmov. Snažíme sa v týchto prípadoch anonymizovať v najväčšej možnej miere. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem našej spoločnosti. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) GDPR).
 • 4. Na účely bezpečnosti a riadenia rizík - v prípadoch, keď nám to ukladá právny predpis, alebo z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom zaistenia bezpečnosti v areáli našej spoločnosti, ochrany nášho majetku, predchádzania a odhaľovanie podvodného alebo škodového jednania, atď. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.d) GDPR).
 • 5. Na účely výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov - ak sme nútení vymáhať svoje práva alebo ich obhajovať v súdnom či správnom konaní, použijeme nevyhnutné osobné údaje. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem našej spoločnosti. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) GDPR).
 • 6. Na účely internej správy našej spoločnosti - naši zamestnanci spracúvajú Vaše osobné údaje rovnako pri plnení svojich pracovno-právnych povinností v rámci nastavených interných procesov našej spoločnosti. Dôvodom je napr. vnútorná správa našej činnosti, vytváranie reportov o činnosti našej spoločnosti alebo jednotlivých zamestnancov, snaha o optimalizáciu interných procesov alebo potreba preškolenia zamestnancov. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) GDPR).
 • 7. Zasielanie obchodných informácií (priamy marketing) - typicky zasielanie e-mailov alebo telefonické kontakty s ponukami podobných výrobkov alebo služieb, ktoré sme Vám už poskytli. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) GDPR). Ponuky môžeme zasielať, kým nevyjadríte želanie, aby sme Vám takéto ponuky už ďalej neposielali. Vaše údaje nebudeme za účelom zasielania ponúk odovzdávať žiadnym tretím osobám (okrem našich subdodávateľov - spracovateľov, ktorí budú spracovanie vykonávať pre nás). Ďalej pozvánky na školenia, semináre atď.
 • 8. Za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa spoločnosť ELKO EP SLOVAKIA. s r.o. na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená. Cookie súbory neslúžia a ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky. V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača. (v zmysle čl.6 ods.1 písm.f) GDPR).

So súhlasom.

S Vašim súhlasom môžeme spracovávať osobné údaje aj na iné účely (napr. marketing-v zmysle čl.6 ods.1 písm.a) GDPR). V takýchto prípadoch je účel zhromaždenia a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi presne vymedzený vo Vašom súhlase. V takýchto prípadoch máte vždy možnosť tento súhlas odvolať.

Použitie na iný účel než boli zhromaždené?
V niektorých prípadoch môže naša spoločnosť spracovávať osobné údaje na iný účel, než je účel, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. Tak je tomu, spravidla ak Vaše údaje zhromaždíme na účely plnenia zmluvy alebo poskytnutia služby a:

 • právny predpis nám následne ukladá, ako dlho musíme údaje uchovávať (napr. podľa Zákona o účtovníctve musíme faktúry za poskytnutý tovar alebo služby archivovať po dobu 10 rokov, aj keď už údaje pre účely plnenia zmluvy nepotrebujeme);
 • následne vznikne spor a naša spoločnosť musí vymáhať svoje právne nároky alebo hájiť svoje práva;
 • následne zasielame obchodné oznámenia zákazníkom alebo odberateľom, ktorí s našou spoločnosťou v minulosti obchodovali a pri tej príležitosti nám oznámili svoju adresu.

Z jakých zdrojů naše společnost osobní údaje získává?
Přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby a následně při realizaci.
Z veřejně dostupných rejstříků a evidencí, a to v případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména při vymáhání dlužných částek, při výběru vhodného dodavatele, při ověření existence subjektu nebo při ověřování aktuálnosti údajů.
Z otevřených či veřejně dostupných zdrojů – např. webové stránky či inzerce partnera – v případě potenciálních obchodních partnerů za účelem navázání komunikace o možné obchodní spolupráci. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.
Pro vnitřní administrativní účely2 si mezi sebou předáváme údaje s dalšími subjekty začleněnými do holdingu ELKO EP.
Od dalších subjektů, pokud to výslovně umožňuje právní předpis (např. v rámci soudního sporu) nebo pokud jste tomuto dalšímu subjektu dali svůj výslovný souhlas k předání informací o Vás.


2 V rámci holdingu ELKO EP si předáváme některé osobní údaje našich obchodních partnerů, zákazníků či zaměstnanců, a to především za účelem vnitřní správy a reportingu. Účelem však může být i usnadnění uzavírání smluv, poskytování plnění či řešení některých záležitostí.

 

Ste povinní odovzdávať nám osobné údaje?
Ak údaje spracovávame v súvislosti so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli, alebo so službou, ktorú Vám poskytujeme, môžete sa dobrovoľne rozhodnúť, či zmluvu uzavriete alebo službu budete čerpať alebo nie. Pokiaľ k uzavretiu zmluvy alebo k čerpaniu služby došlo, potom ste povinní odovzdať nám informácie potrebné na plnenie zmluvy alebo čerpanie služby. Bez týchto informácií Vám nemôžeme službu alebo iné plnenie poskytnúť.
Ak je dôvodom zhromaždenia a ďalšieho spracovania Vašich osobných údajov plnenie právnych povinností alebo ochrana našich oprávnených záujmov, potom ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť. Vždy žiadame len údaje potrebné pre splnenie vymedzeného účelu.
Ak údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, potom je odovzdanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné.

Akým spôsobom zaisťujeme ochranu Vašich údajov?
Naša spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zabezpečuje osobné údaje, s ktorými nakladá, pomocou všetkých vhodných technických a organizačných opatrení, aby s prihliadnutím na povahu, rozsah a účely spracovania a k pravdepodobným rizikám zabezpečila najvyššiu možnú úroveň ochrany. Máme zavedené bezpečnostné a kontrolné mechanizmy v snahe zabrániť neoprávnenému prístupu alebo prenosu údajov, ich strate, zničeniu alebo inému možnému zneužitiu.
Naši zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Ak údaje odovzdávame tretím osobám, potom sú aj tieto osoby zaviazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

 • 1. Sprostredkovatelia – väčšinu činností spracovania vykonáva naša spoločnosť pomocou vlastných síl, v niektorých prípadoch využívame služby tretích osôb (ďalej len "sprostredkovatelia"). Snažíme sa vyberať len takých špecialistov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní a zabezpečujú poskytnuté osobné údaje. Sprostredkovatelia sa zmluvne zaviazali poskytovať aspoň rovnakú úroveň ochrany prenášaných osobných údajov, akú poskytuje naša spoločnosť. Súčasne sprostredkovateľa zaväzujeme k povinnosti mlčanlivosti. Sprostredkovateľ je oprávnený nakladať s odovzdanými údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, ktorou bol našou spoločnosťou poverený. Ak využívame cloudové úložiská, sú tieto umiestnené v rámci EÚ a je tak zaistená úroveň ochrany vyžadovaná platnou právnou úpravou.

Sprostredkovatelia sú:
- poskytovateľ účtovného systému
- správca servera
- správca e-shopu
- správca prepojenia účtovného programu a e-shopu
- e-mail marketingová spoločnosť
- inkasná spoločnosť.

 • 2. Materskej spoločnosti ELKO EP HOLDING, SE - s materskou spoločnosťou si odovzdávame niektoré osobné údaje našich obchodných partnerov, zákazníkov či zamestnancov, a to predovšetkým za účelom vnútornej správy a reportingu. Účelom však môže byť aj uľahčenie uzatvárania zmlúv, poskytovanie plnenia či riešenie niektorých záležitostí.
 • 3. Našim obchodným partnerom – ak niekoho ďalšieho poveríme výkonom určitej činnosti, ktorá tvorí súčasť našich služieb, môže byť nevyhnutné poskytnutie osobných údajov. Takéto subjekty sa samy stávajú prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (najmä prepravné služby alebo Slovenská pošta).
 • 4. Našim poradcom – ak je to nevyhnutné na ochranu práv a záujmov našej spoločnosti odovzdávame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre úspešné uplatnenie nároku alebo hájenie našich práv ďalším osobám (napríklad právnemu zástupcovi, poisťovniam alebo poistnému brokerovi, banke, súdom, súdnym exekútorom).
 • 5. Štátnym orgánom, respektíve ďalším subjektom v prípadoch, keď to našej spoločnosti ukladá právny predpis (napríklad orgány štátnej správy, orgány dohľadu, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, notári, správcovia konkurznej podstaty).
 • 6. S Vašim súhlasom alebo na Váš príkaz môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.

Spoločnosti v holdingu
Do holdingu ELKO EP patří tyto spoločnosti:

 • ELKO EP, s.r.o.
 • ELKO EP HOLDING, SE
 • ELKO EP UTILITY, s.r.o.
 • Restaurace Cukrovar s.r.o.
 • ELKO Lighting, s.r.o.
 • iNELS s.r.o.
 • iNELS Professional, s.r.o.
 • iNELS Commercial s.r.o.

Doba uloženia Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame na čas nevyhnutný na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo nadväzujúceho iného účelu. Ak právny predpis priamo nestanovuje konkrétnu dobu, počas ktorej musia byť osobné údaje spracovávané, máme za to, že účel spracovania trvá po dobu, kedy z tejto činnosti spracovania hrozí uplatnenie právnych nárokov (spravidla desaťročná premlčacia lehota) a ešte jeden kalendárny rok po zániku všetkých hroziacich právnych nárokov, tj. v prípade zmluvy spravidla 11 rokov po zániku zmluvného vzťahu.3
Na účely zasielania obchodných oznámení bude naša spoločnosť spracovávať Vaše kontaktné údaje po dobu, než partner vyjadrí s takýmto zasielaním nesúhlas. Aj potom ale budeme oprávnení spracovávať základné údaje o tom, prečo sme obchodné oznámenia zasielali, primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania.


3 Napríklad pri kúpe tovaru po uplynutí záručnej doby plynie premlčacia lehota, počas ktorej môže zákazník voči našej spoločnosti uplatňovať právne nároky. Potom si osobné údaje uchováme ešte po dobu jedného roka, aby sme mali istotu, že ani v posledný deň lehoty nebola na súd alebo inému orgánu podaná proti našej spoločnosti žiadna žaloba.

 

Aké sú Vaše práva a možnosti?
1. Právo na informácie a vysvetlenie
Naša spoločnosť je povinná poskytnúť Vám stručne, transparentne a zrozumiteľne informácie uvedené v tomto dokumente. Pokiaľ Vám ktorékoľvek ustanovenie týchto zásad nie je jasné, alebo nie je pre Vás úplne zrozumiteľné, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty na našu spoločnosť sú uvedené v závere tohto dokumentu. Naši zamestnanci Vám ochotne poskytnú vysvetlenie alebo doplňujúce informácie.

2. Právo odvolať súhlas
V prípadoch, keď údaje zhromažďujeme a spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. Ak súhlas odvoláte, nemá to vplyv na tie činnosti spracovania, ktoré sa už uskutočnili v čase, keď bol údaj platne udelený, ani na tie činnosti spracovania, ktoré je naša spoločnosť z dôvodu predtým udeleného súhlasu a už vykonaných činnosti spracovania povinná urobiť (z dôvodu dodržiavania právnych povinností alebo ochrany našich oprávnených záujmov).Odvolanie súhlasu je bezplatné a môžete tak urobiť písomne na email elkoep@elkoep.sk

3. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo mať prehľad o tom, ktoré údaje o Vás spracovávame. Môžete si tak u nás vyžiadať informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje našou spoločnosťou spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme Vám všetky súvisiace informácie v rozsahu požadovanom článkom 15 nariadenia GDPR, vrátane kópie spracovávaných osobných údajov.4
Realizáciou práva na prístup k osobným údajom nesmie byť dotknuté práva iných osôb.

4. Právo vzniesť námietku
Ak osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku, a to v prípadoch, keď to odôvodňuje Vaša konkrétna situácia - teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo napriek tomu nechcete, aby spracovanie prebiehalo. Naša spoločnosť bude musieť preskúmať vykonávané spracovávanie. Takéto osobné údaje nebude ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad Vašim záujmom na ochranu súkromia či inými záujmami, právami a slobodami, alebo ak nebude spracovanie vykonávané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov našej spoločnosti.
Ak osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť aj prostredníctvom technických nástrojov (odhlásenie od odberu obchodných oznámení). Naša spoločnosť potom Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu spracovávať nebude, môžu však byť spracovávané naďalej na iné účely.
Námietku môžete, rovnako ako svoje ďalšie práva, uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch. Vždy, prosíme, uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by naša spoločnosť nemala údaje o Vás spracovávať.
Možnosť namietať sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovania, nie je ju možné využiť v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na základe iného právneho titulu ako nevyhnutnosti pre oprávnený účel - napr. z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy či plnenie zákonných povinností.


4 Oznámime Vám kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame, účely spracovania, kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, plánovanú dobu spracovania údajov, informácie o zdroji týchto údajov, informáciu o Vašich právach a informáciu, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu.Oznámime Vám kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame, účely spracovania, kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, plánovanú dobu spracovania údajov, informácie o zdroji týchto údajov, informáciu o Vašich právach a informáciu, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

 

5. Právo na opravu, respektíve doplnenie
Ak sa domnievate, že spracovávame nepresné údaje o Vašej osobe, máte právo nás na to upozorniť a žiadať opravu či doplnenie.

6. Právo na výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“)
Máte právo žiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané,
- subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
- subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
- osobné údaje boli spracovávané nezákonne,
- osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti,
- osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Naša spoločnosť podľa článku 17 odstavca 3 Nariadenia GDPR nemusí požadované údaje vymazať, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:
- pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov našej spoločnosti,
- pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
- pre splnenie právnej povinnosti uloženej našej spoločnosti predpisom SR alebo EÚ,
- na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, ak je ním naša spoločnosť poverená,
- z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia pri spracovaní na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva atď.5
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na štatistické účely alebo na účely vedeckého a historického výskumu, alebo ak by vymazanie splnenie týchto cieľov vážne ohrozil.6

7. Právo na prenositeľnosť údajov
Platná právna úprava Vám garantuje právo získať od našej spoločnosti Vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžeme odovzdať Vám alebo inému správcovi, ak o to požiadate a ak to je technicky možné. Toto právo je možné uplatniť v prípade, že:

- dôvodom spracovania je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy či čerpanie služby od našej spoločnosti a zároveň
- spracovanie naša spoločnosť vykonáva automatizovane.
Realizáciou tohto práva nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Toto právo nemožno uplatňovať, ak Vaše osobné údaje spracovávame na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pokiaľ tým bola naša spoločnosť poverená.


5 Čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nariadenia GDPR
6 V súlade s čl. 89 odst. 1 nariadenia GDPR

 

8. Ako vybavujeme Vaše námietky a žiadosti?
Ak sa na našu spoločnosť obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich zákonných práv, informujeme Vás o prijatých opatreniach. Ak žiadne opatrenie neprijmeme, takisto Vás o tom informujeme a vysvetlíme Vám dôvody nášho postupu. Tieto informácie Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak bude treba z dôvodu zložitosti a počtu žiadostí túto lehotu predĺžiť, dáme Vám o tom vedieť tiež do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi odkladu. Lehotu predĺžime najdlhšie o ďalšie dva mesiace. Urobíme všetko preto, aby sme Vám informácie o prijatých opatreniach poskytli čo najskôr.

Informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým o ne požiadate. Všetky námietky a žiadosti a naša reakcia sa robí a poskytuje bezplatne. Ak sa však Vaše žiadosti opakujú alebo sú zjavne neprimerané, môžeme žiadať náhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií alebo dokonca môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť.
Naša spoločnosť môže Vašim žiadostiam či námietkam vyhovieť iba ak nemá pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá žiadosť či námietku podáva. Musíme zabezpečiť, aby sa práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe. Z toho dôvodu naša spoločnosť overuje totožnosť žiadateľa, a to buď vyžiadaním dodatočných informácií, s ktorých pomocou nám bude potvrdená totožnosť žiadateľa, alebo predloženie žiadosti alebo námietky s úradne overeným podpisom. V prípade ústneho uplatnenia žiadosti alebo námietky na našej pobočke budeme požadovať preukázanie Vašej totožnosti predložením preukazu totožnosti.

9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, alebo nesúhlasíte s prístupom našej spoločnosti, môžete sa kedykoľvek so sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad:

Úrad na ochranu osobných údajov
so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov
tel.: +421 /2/ 3231 3214 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
web.: www.uoou.cz

Ako nás môžete kontaktovať?
Sme povinní overovať totožnosť osoby, ktorá uplatňuje vyššie uvedené práva, aby sme zabránili zneužitiu cudzou osobou a tomu, že všetky údaje u Vás odovzdáme cudzej osobe. Z toho dôvodu bude pri osobnej žiadosti uplatnenej na pobočke našej spoločnosti overená totožnosť žiadateľa predložením platného preukazu totožnosti. V prípade e-mailovej žiadosti budeme trvať na tom, aby bola žiadosť doručená z e-mailovej adresy, ktorú máme u Vás zaevidovanú, a žiadať doloženie iných informácií, ktoré by sme mohli spojiť s informáciami, ktoré máme už k dispozícii, aby sme si mohli byť istí, že údaje neposkytujeme niekomu inému. Ak nebude možné Vás takto bezpečne identifikovať, budeme nútení požiadať Vás zaslanie písomnej žiadosti s úradne overeným podpisom alebo osobné predloženie občianskeho preukazu.

S Vašimi otázkami, žiadosťami či námietkami sa môžete na našu spoločnosť obracať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poštou: ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., Benkova 18, 949 11 Nitra
 • E-mailom: elkoep@elkoep.sk
 • Telefonicky: 037/6586731

 

 

 

Zákaznícke centrum

Infolinka:

+421 376 586 731
elkoep@elkoep.sk

Technický poradca

+421 915 708 569 - západ
+421 908 701 381 - východ
elkoep@elkoep.sk